top of page

Internet Primate - 1

လက္ရွိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၃၀% မ်ွေသာလူသန္းေပါင္း ၂,၀၇၂ မီလီယံသည္္ အင္တာနက္ကို ေကာင္းမြန္စြာအသုံးၿပဳတက္ေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္အေ၀းေရာက္ေနေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းထံသုိ႔ သတိရေၾကာင္း အသိေပးရန္မွာလဲ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ကိစၥၿပီးႏိုင္သည္။ ပထမကမာၻစစ္ၾကီးအေၾကာင္း၊ ပလိပ္ေရာဂါအေၾကာင္း သိရန္လည္း စာၾကည့္တိုက္ထဲတြင္ အခ်ိန္မ်ားမ်ားစားစား သိပ္ေပးရန္မလုိအပ္ေတာ့။ ရွာေဖြလြယ္ကူရန္မလြယ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ေနထိုင္ရာ၀န္းက်င္တြင္လွည့္လည္ရွာေဖြရန္ထက္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ စာေၾကာင္းတိုေလးရိုက္ထည့္၍ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရန္ စာဖတ္သူ၏အေတြးထဲ၀င္ေရာက္လာေလ့ရွိလိမ့္မည္။

အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ ဘာလုိဆုိလုိသည္။ မည္သူေတြအင္တာနက္ကုိတီထြင္ခဲ့သည္။ အင္တာနက္ၿဖစ္ေပၚလာသည္မွာ ထင္ထားသကဲ့သုိ႔မၾကာေသးလွေသာ ကာလတြင္မဟုတ္ေၾကာင္း။ ဒါေတြကုိသိရွိရန္ ကမာၻ႔သမိုင္းၿပကၡဒိန္ကုိၿပန္လွန္ၾကည့္ရေပမည္။

အင္တာနက္မ်ိဳးေစ့ကုိတူးေဖာ္ၾကည့္ၿခင္း

အင္တာနက္အစပ်ိဳးခဲ့သည္မွာ ၆၀ ခုႏွစ္မ်ားဟုေခၚရမည့္ စစ္ေအးကာလာ ၁၉၆၀-၁၉၆၉ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ၿဖစ္သည္။ အင္တာနက္အေၿခတည္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပင္ၿဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က အေမရိကန္စီအုိင္ေအမွ က်ဳးဘာႏိုင္ငံအားစစ္ဆင္မွဳမ်ားၿပဳလုပ္ရန္ (Bay of Pigs) ၿပင္ဆင္ေနခ်ိန္။ ထုိ႔အၿပင္ မုိင္ေပါင္း ၉,၀၀၀ ခန္႔ ပင္လယ္သမုဒၵရာၿဖတ္ၿပီး ဆင္ႏြဲေသာ ဗီယက္နမ္ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးစစ္ပြဲ ၿဖစ္ပြားေနေသာအခ်ိန္လည္းၿဖစ္သည္။ က်ဳးဘာႏိုင္ငံေရးၿပႆနာ၊ အႏုၿမဴလက္နက္ပိုင္ဆုိင္မွဳအတြက ္အၿငင္းပြားမွဳ စသည္တုိ႔မွာလဲ ႏိုင္ငံေရးအေၿခအေနကုိအက်ဥ္းအက်ပ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေနသည္။ ဤသို႔ေသာ အေၿခအေနမ်ိဳးတြင္ အေမရိကန္တုိ႔အတြက္ စဥ္းစားစရာမွာ သတင္းဆက္သြယ္ေရးပင္ၿဖစ္သည္။ အဆုိးဆုံးအေၿခအေနမ်ားတြင္ သတြင္းဆက္သြယ္မွဴလိုင္းမ်ားပ်က္ေတာင္သြားႏိုင္သည္။ ေရဒီယုိဆက္သြယ္မွဳမ်ား သုံးမရေလာက္ေအာင္ၿဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အေမရိကန္ၿပည္သူမ်ားကုိလည္း "အေၿခအေနအားလုံး ထိန္းကြပ္မွဳေအာင္မွာရွိေနပါတယ္" ဟုေခၽြးသိပ္ရန္ လုိေသးသည္မဟုတ္ပါလား။

အေၿဖကုိအခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ရွာမေတြ႔ခဲ့ၾက။ အဆုံးတြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ ၿပႆနာေၿဖရွင္းနည္းကုိသုံးခဲ့ၾကသည္။ ထုိအတြက္ အစုိးရဘက္ဂ်က္ေငြမ်ား တနင့္တပိုးသုံး လုိက္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Massachusetts Institute of Technology) မွ အင္ဂ်င္နီယာတဦးၿဖစ္ေသာ Leonard Kleinrock က packet switching ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာစာတမ္းတစ္ေစာင္တင္သြင္းလာသည္။ အားနည္းမွဳမ်ားရွိေနေသာ ဆက္သြယ္မွဳ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္မွဳေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ နည္းပညာစာတမ္းၿဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းကို ေနာင္တခိ်န္တြင္ အင္တာနက္နည္းပညာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မွဳတြင္မပါမၿဖစ္ထည့္သြင္းရမည့္ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ Lawrence Roberts ကႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ Lawrence Robert ကပင္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳသုေတသန(DARPA -Defense Advanced Research Projects Agency) ကို ယင္းနည္းၿပညာစာတမ္းသည္ အေမရိကန္တုိ႔ ၾကဳံေတြ႔ေနေသာ သတင္းဆက္သြယ္မွဳအခက္အခဲကို ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္သည္ဟုအၾကံေပးခဲ့သည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ခဲ့ေသာလူမ်ားမွအပ မည္သူမွ သတိမထားမိခဲ့ေသာ ပထမဦးဆုံးအင္တာနက္မွတ္တိုင္ကုိ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။ Stanford University, UC-Los Angeles, UC-Santa Barbara and University of Utah ယူနီဗာစတီေလးခုက packet switching နည္းပညာအသုံးၿပဳ၍ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ႏိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ Defense Advanced Research Projects Agency ကေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network) ကြန္ယက္သည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ၿဖစ္လာမည့္ မ်ိဳးေစ့ပင္ၿဖစ္သည္။

ေအာက္ပါပုံသည္ Charles S. Kline ဆုိသူက ARPANET ကုိသုံးၿပီး ကမာၻပထမဆုံးေသာ ကြန္ယက္သတင္းကုိေပးပုံ႔စဥ္က မွတ္တမ္းပုံၿဖစ္သည္။ ထိုပထဆုံးသတင္းမွာ "LOGIN" ၿဖစ္ၿပီး ထုိသတင္းစာေၾကာင္းေပးပို႔ေနခိုက္ "LO" အၿပီးတြင္ ကြန္ယက္ဆက္သြယ္မွဳမွာၿပက္ေတာက္သြားခဲ့သည္။

( ဆက္ရန္ )

ကိုးကား -References

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
No tags yet.
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page