top of page

Please come visit us again

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ၾကီးခင္ဗ်ား-

မၾကာမီက ဥကၠ႒ၾကီးေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ၿမိံဳ႔မွ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားမ်ားက ေက်းဇူးကုေဋကဋာၿဖင့္ ဤစာကုိေရးသားလိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႔သုိ႔ အလည္အပတ္လာေရာက္မည္ ဆုိသည္ကုိ ဥကၠ႒ၾကီးမွ သုံးရက္သာၾကိဳတင္၍ အသိေပးခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႔နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤအခ်ိန္တုိေလးႏွင့္ပင္ ဆုိဗီယက္အာဏာတည္သည့္ကာလ တစ္ေလ်ွာက္လုံးအတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ထက္ပုိ၍ ၿမိဳ႔၏ စည္ပင္သာယာ၀ေၿပာေရးကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပထမဦးဆုံးအေနႏွင့္ လူၾကီးမင္းအားတင္ေဆာင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၿဖတ္သန္းသြားမည့္ လမ္းတစ္ဘက္တစ္ခ်က္ရွိ အိမ္မ်ားအားလုံးကုိ ေဆးသုတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူၾကီးမင္းသည္ စီစဥ္ထားသည့္ ခရီးစဥ္အတုိင္းသြားေလ့မရွိေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ဦးက သတိေပးလာပါသည္။ သုိ႔ၿဖစ္၍ ၿမိဳ႔အာဏာပိုင္တုိ႔သည္ အၿခားအိမ္မ်ားကုိပါ ေဆးသုတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ဤကိစၥတြင္ မည္မွ်ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကသနည္းဟူမူ အခ်ိဳ႔အိမ္တုိ႔၏ ၿပတင္းေပါက္မွန္မ်ားကုိပါ ေဆးသုတ္မိၾကပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အားၿဖင့္ ဥကၠ႒ၾကီး မေရာက္မီ လမ္းမ်ားအားလုံး မီးလင္းလာပါသည္။ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းမ်ား ၿဖစ္ကုန္ၾကပါသည္။ ပတ္၀န္က်င္ စိမ္းလန္းစုိၿပည္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူၾကီးမင္းမေရာက္မီ တစ္ညအလုိတြင္ေၿမေအာင္ၿဖတ္ကူးလမ္း ၃၆၅-ခုကုိ ေဖာက္လုပ္ၿပီးသား ၿဖစ္သြားပါသည္။ ၿမိဳ႔ေပၚရွိ ဆုိင္မ်ားတြင္ မၿပဳန္းတီးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ပစၥည္းစားရင္းထဲသုိ႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကတည္း သြတ္သြင္းၿပီးၿဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိေတြ႔လာၾကရပါသည္။ ဆုိင္ေပၚတင္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ အငတ္ေဘး ၾကဳံေတြ႔ရေသာ အာဖရိက ဒုကၡသည္တုိ႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာေသာ ၿဗိတိသွ်သေဘၤာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႔ႏွင့္ မနီးမေ၀းႏိုင္ငံတကာ ေရၿပင္ပုိင္နက္တြင္ လြန္ခဲ့သည္ ၁၂ ႏွစ္က နစ္ၿမဳပ္ခဲ့စဥ္ ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ ၿမင္ခဲ့ၾကရေသာ စည္သြတ္ဘူးမ်ားပင္ ပါရွိခဲ့ပါသည္။

တတိယအခ်က္အားၿဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကာလကတည္း အခမ္းအနားၿဖင့္ ဖြင္လွစ္ၿပီးေၾကာင္း အာဏာပိုင္တုိ႔ အထက္သုိ႔ အစီရင္ခံခဲ့သည့္ တံတာတုိင္းကုိလည္း ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္သားတုိ႔ အၿပီသတ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိစဥ္က ယင္းတံတားကုိ တခမ္းတနား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ တံတားေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က ဖဲၾကိဳးၿဖတ္အၿပီး တံတားလည္း ကမ္းမွလြတ္ကာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ေရစီးေၾကာင္းအတုိင္း ေမ်ာပါသြားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္အားၿဖင့္ ေလဆိပ္မွအလာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးကုိ Komsomol ( ကြန္ၿမဴနစ္လူငယ္အဖြဲ႔ ) မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ အနီးအနား သစ္ေတာတုိ႔တြင္ အမွိဳက္သရိုက္မ်ားကုိ ရွင္းၾကပါသည္။ သစ္ပင္အားလုံးမွ သစ္ရြက္မ်ားကုိ အစိမ္းေရာင္ သုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႔ေပၚရွိ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ရဳပ္တုမ်ားကုိ ယူဂိုစလားဗီးယားႏုိင္ငံလုပ္ ေခါင္းေလွ်ာက္ရည္ၿဖင့္ ေဆးေၾကာခဲ့ၾကပါသည္။ မည္မွ် ေဆးေၾကာလုိက္ၾကပါသနည္းဆုိေသာ္ Mendeleyev, Dmitri Ivanovich (1834-1907) ( ရုရွားဓာတုေဗဒပညာရွင္ ) ရဳပ္တုသည္ Lomonosov, Mikhail Vasillevich ( ရုရွားကဗ်ာဆရာႏွင့္သိပၸံပညာရွင္ ) ရုပ္တုၿဖစ္သြားပါသည္။

ထုိမွ်မကေသးပါ။ ဥကၠ႒ၾကီး အမ်က္ေတာက္ရွမည္ကုိ စုိးရိမ္းၾကသၿဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအၿပားသည္ မိမိတို႔ပုိင္ အနားယူအိမ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ လဲြေၿပာင္းေပးပါသည္။ ထုိရက္မ်ားအတြင္းတြင္ အခ်ိဳ႔ေသာ အနားယူအိမ္မ်ားကုိ မူၾကိဳေက်ာင္းႏွင့္ကေလးထိန္းဌာနမ်ားအၿဖစ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဌာနမွဴးၾကီးတစ္ဦး၏ အနားယူအိမ္ကုိ ေလဆိပ္အေဆာက္အဦးအသစ္အၿဖစ္ အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ ၿပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအနားယူအိမ္မွ သခြါးခင္းကို ေလယာဥ္အဆင္းအတက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အၿခားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း အသိတရား၀င္ကာ အေကာင္းဘက္ေၿပာင္းလာပါသည္။ "ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔မည္သည္ ကိုယ္ပုိင္အၿမင္ရွိရမည္၊ ဤလုိေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုသာ လုိလားသည္" ဟူသည္ လူၾကီးမင္း၏ သေဘာထားကုိအားလုံးက သိနားလည္းထားၾကသည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီယူနစ္ေကာင္မတီရဳံးတြင္ သုံးရက္ၾကာအစည္းအေ၀းထိုင္းကာ ကုိယ္ပိုင္အၿမင္မ်ားကုိ ညွိႏိုင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထိုေနာက္ ၄င္းကိုေဒသပါတီေကာင္မတီရဳံးတြင္ အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၾကပါသည္။

ေမြးၿမဴေရးကိစၥကုိ ဥကၠ႒ၾကီး ေကာင္းစြားနားည္းသည့္အခ်က္ကုိလည္း အားလုံးသိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ "ႏြားမတြင္ ႏို႔သီးေခါင္းဘယ္ႏွစ္ခုပါသနည္း" ဆုိေသာေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ ေမြးၿမဴေရးဘက္ဆုိင္ရာပညာရွင္တုိ႔၏ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါမွ စုေပါင္းလယ္ယာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာင္ေရးအတြက္ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ေက်းလက္ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့စဥ္ အခ်ိန္ကစ၍ ႏို႔သီးငါးခု ရွိသည့္အခ်က္အေပၚ အေၿခခံကာ တစ္ခ်ိန္လုံး စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္အတိုင္းမဟုတ္ပဲ ႏြားမတြင္ႏို႔သီေလးခုသား ပါရွိေၾကာင္း ေပၚထြက္လာပါသည္။

အစြန္းေရာက္ ကုန္သည္မ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမားအားၿဖင့္ ဥကၠ႒ၾကီးမေရာက္မီ တစ္ညအလုိတြင္ ဘာေၾကာင့္မွန္မသိ၊ လူထုကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္မွဳၿပဳလုပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးေပၚအခ်က္ေပးစနစ္ ပ်က္သြားပါသည္။ ဤအထဲတြင္ ဓာတ္ေငြ႔မသင့္ေအာင္ ကာကြယ္သည့္ကိရိယာမ်ားပါ ခြ်တ္ယြင္းေနပါသည္။ ( အသက္ရွဴထုပ္လုိ႔သာရၿပီး အသက္ရွဴသြင္းခ်င္သည့္အခါတိုင္း ကိရိယာကုိ မ်က္မွာမွခြ်က္ယၿပီး ရွဴၾကရပါသည္။ ) ထုိ႔ေၾကာင့္ နံနက္သုံးနာရီေရာက္မွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္းသည္ "သတိ၊ ညွဴကလီးယားေပါက္ကြၿပီ အားလုံး၀ပ္ေနၾကာ" ဟု အသံကုန္ေအာက္ဟစ္၍ သတိေပးရပါသည္။ ထုိအခါ ၿမိဴ႔သူၿမိဳ႔သားအားလုံး အိမ္မွထြက္ကာ ေၿမမွာ၀ပ္ၾကပါသည္။ ဤသို႔၀ပ္ရာတြင္ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္မသင့္ေအာင္ မ်က္ႏွာကုိ လက္၀ါးၿဖင့္ စနစ္တက် ဖုံးကြယ္ၾကပါသည္။ အကၤ်ီၾကယ္သီးမ်ားိုလည္း အစုံအေစ့ တပ္ၾကပါသည္။ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ အခ်ိန္အေတာ္ေနာက္က်မွ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၾကရသၿဖင့္ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားထက္၀က္ခန္႔မွာ တန္းၿဖဳတ္သည္မွာ တန္းၿဖဳတ္သည္ကုိ ေစာင့္ရင္း ေနာက္တစ္ေန႔ရဳံတက္ ေနာက္က်ကုန္ၾကပါသည္။

ထုိ႔အၿပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႔ရွိ အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ား၏ ပုံေလးပုံပါရွိေသာ အမွတ္တရလက္ေဆာင္စာအုပ္ငယ္ကုိ ထုတ္ေ၀ပါသည္။ ပုံေလးပုံကုိ ေဖာ္ၿပထားေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ အေဆာက္အဦးသစ္ကုိ ေလးဘက္ေလးတန္မွ ရိုက္ကူးထားၿဖင္းၿဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုတည္းော ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆုိင္ကိုလည္း ဥကၠ႒ၾကီး၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၿဖတ္သြားမည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ၿမင္ေအာင္ ခပ္လွန္းလွန္းမွေန၍ ကားၿဖင့္ တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ လူၾကီမင္းသည္ "ၿပတုိက္ဆီသုိ႔ သြားတက္သည္၊ ၿပတိုက္အထားအသုိ အေၿခအေနမည္သုိ႔႔ရွိသည္ ကုိ စူးစမ္းေလ့လာတက္သည္" ဟူသည့္ သတင္းစကားထြက္ေပၚလာပါသည္။ ထုိ႔သိုထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ မဆုိင္းတြပင္ အုတ္ဖုတ္အတက္ပညာဆုိင္ရာ စက္မွဳသင္တန္းေက်ာင္းမွဆင္းၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ယဥ္ေက်းမွဳ ဌာနမွဴးရာထူး ရထားသူ၏ အမိန္႔ၿဖင့္ "Chekov, Anton Pavlovich" ( ရုရွားစာေရးဆရာ ) ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္ေဟာင္းကုိ ကရိန္းစက္ၿဖင့္ ဖ်က္ကာ ၄င္းေနရာတြင္ Anton Chekhov ( ရုရွားစာေရးဆရာ ) ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အိမ္အသစ္ကုိေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿပတိုက္ေရွ႔ မ်က္ႏွာစာတြင္ Anton Chekhov ၏ရုပ္ထုကုိ စိုက္ထူလိုက္ပါသည္။ ရုပ္တုမွာ ခုံေပၚထိုင္ရင္း မၾကာမီက က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီဗဟုိေကာင္မတီ စုံညီအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥကၠ႒ၾကီး၏ အစီအရင္ခံစာကုိ ေထာက္ခံသည့္ မ်က္လုံမ်ားၿဖင့္ ဖတ္ရွဴေနသည့္ပုံ ၿဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ၿဖစ္ရသည္မ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္မဆုိးၾကပါ။ ယေန႔အေၿခအေနတြင္ ၄င္းတုိ႔ မည္မွ်အခက္ၾကဳံေနသည္ ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္ခ်င္းစာၾက၍ ၿဖစ္ပါသည္။ စံၿပေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿဖစ္ၾကရမည္ဟု ၄င္းတုိ႔ကုိ ဥကၠ႒ၾကီးမွ ေၿပာေသာ္လည္း ဤသုိ႔ၿဖစ္ေအာင္ မည့္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္မေပးခဲ့ပါ။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အေဟာင္း၊ ခံယူခ်က္အေဟာင္းတုိ႔ကို ေၿပာင္းလဲပစ္ရမည္ဟု ဆုိေသာလည္း အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ အေပးခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေစာကတည္းက မိမိတုိ႔ေၿပာင္းၿပီးၿဖစ္ပါသည္ဆုိသည္ကုိ ဥကၠ႒ၾကီးအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစီအရင္ခံရမည္နည္း ဆုိသည္ကုိ ၄င္းတုိ႔မခန္႔မွန္းတက္ေအာင္ၿဖစ္ေနၾကပါသည္။ ဤမွ်သာမကပါ။ ေရွ႔သိုို႔သာ ခ်ီတက္ပါ ဟု အခြင့္ၾကဳံတိုင္း ဥကၠ႒ၾကီးကေၿပာေသာ္လည္း ေရွ႔ဘယ္မွာရွိသည္ကုိ ၄င္းတုိ႔အားမရွင္းၿပပါ။ ဤသုိ႔ မရွင္းၿပပဲႏွင့္ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိမွ်သိႏိုင္ရွာမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္ကုိ ဥကၠ႒ၾကီး သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႔၏ အစဥ္အလာကုိ တင္ၿပလုိပါသည္။ အႏုပညာ ပါရမီရွိသူသည္ အႏုပညာနယ္ပယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးဘက္တြင္အားသန္သူဆုိပါက ထုပ္လုပ္ေရးပုိင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကပါသည္။ ငယ္ငယ္တုန္းက အပ်င္းထူးၿပီ ဘာအစြမ္းအစမွ မၿပႏိုင္ခဲ့သူသည္ ကြန္ၿမဴနစ္အဖြဲ႔၊ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔မ်ားထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး အထက္ပါ အစြမ္းအစရွိသူမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မွဳ ေပးၾကပါသည္။ ေလာေလာဆယ္အထိ ထုိပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ အစြမ္းအစမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿခင္းအရွိေသးပါ။

ၿခဳံ၍ဆုိရေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႔သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္အတြက္ ဥကၠ႒ၾကီးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႔သည္ သာယာလွပလာပါသည္။ စိမ္လန္းစုိၿပည္ ေနခ်င့္စဖြယ္ၿဖစ္လာပါသည္။ အနီးအနား စုေပါင္းလယ္ယာမ်ားသုိ႔ ေလယာဥ္မ်ား စတင္ပ်ံသန္းလာပါသည္။ ဂ်ာမန္မ်ား ဆုတ္ခြါစဥ္က ၿဖတ္ေတာက္ဖ်တ္ဆီးခဲ့ေသာ ဖုန္းလို္င္းမ်ား ၿပန္လည္ သြယ္တန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မွန္ပါသည္။ ဥကၠ႒ၾကီးၾကီးၿပန္သြားသည္ေနာက္ ဆုိင္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ာ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ၿဖစ္ကုန္ၿပန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိစၥမရွိပါ။ ဥကၠ႒ၾကီး ေရာက္ရွိေနသည့္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားမ်ားအားလုံး သုံးႏွစ္သာ ၾကိဳတင္၀ယ္ယူထားၿပီးၿစစ္ပါသည္။ ဥကၠ႒ၾကီးအား ၾကိဳတင္၍ အႏူုးအညႊတ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္းပါသည္။ ေနာက္သုံးႏွစ္ၾကာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႔သုိ႔ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အလည္လာေစလိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေဆးၿပယ္၍ အိမ္မ်ားလည္း အက်ည္းတန္အရုပ္ဆုိး ၿဖစ္ေလာက္ပါၿပီ။ တံတားသည္လညး ကမး္မွလြတ္က ေရထဲ ေမ်ာပါမည္း အေၿခအေနမ်ိဳးတငါ ၿပန္ၿဖစ္ေနေလာက္ပါၿပီ။ အသစ္ေမြးလားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ မူၾကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ကေလးထိန္းဌာနအသစ္မ်ားလည္း လုိအပ္ေနေလာက္ပါၿပီ။ ဥကၠ႒ၾကီးသည္ ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္းေနသူၿဖစ္၍ အအားလပ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ နားလည္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဥကၠ႒ၾကီး အလည္လာမည့္ရက္ုိ တန္းစီေစာင့္ေနေသာ အၿခားၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားလည္း ရွိေနေသးသည္ ဆုိသည္ကုိ သိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥကၠ႒ၾကီး မလာႏိုင္သည္ထားဦး၊ လာမည္ဟုသာ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႔ၿမိဳ႔အာဏာပိုင္မ်ားအား အေၾကာ္ငးၾကားေစလုိပါသည္။ ထိုအခါ ၄င္းတုိ႔သည္ လုပ္သားၿပည္သူတုိ႔အတြက္ တစ္ခုခုမလြဲအေရွာင္သာ လုပ္ေပးရမည္ၿဖစ္သည္။

P.S. ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ၾကီးခင္ဗ်ား၊ အကယ္၍ အပန္းမၾကီးဟုဆုိပါက ဥကၠ႒ၾကီး၏ လက္ေထာက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွာ တစ္ဆင့္ ဥကၠ႒ၾကီးသည္ လုပ္သားၿပည္သူတုိ႔၏ အိမ္ခန္းသုိ႔လည္း ၀င္ၾကည့္တက္သည္။ အိမ္မွာ ေရေနြးလာမလာကုိ စစ္ေဆးတက္သည္ ဟု အသံလႊင့္ေပးေစလုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ေရးေႏြးစပ္၍ အားရပါးရ ေရခ်ိဳးခ်င္ၾကလွပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ဘာသာၿပန္ (Translated from) : ရုရွားဟာသ စာေရးစရာ Mickhail Zardoronov ၏ Blagadarnost (Gratitude)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
No tags yet.
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page