top of page

Internet Primate - 2

၁၉၇၀-၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ အင္တာနက္ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၿဖစ္ေသာ ၁၉၇၀-၁၉၇၉ ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ေတာ့ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၏ အေငြ႔အသက္မ်ားသည္လည္း ေလထဲတြင္ပ်ံ႔လြင့္ေနဆဲၿဖစ္သည္။ ေၿပာင္းလဲလာေသာေခတ္၊ အစိုးရၾကားမ်ားတြင္ "လူ႔အခြင့္အေရး" ဆုိေတာ့စကားမ်ားစတင္ၾကားလာရသည္။ ကမာၻ႔သမိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္ ၁၉၇၀ ကာလမ်ားသည္ ပ်င္းရိစရာအတိ။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ APRANET ကြန္ယက္သည္ ယခင္ကလို ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ယက္ေသးေသးေလးေတာ့မဟုတ္။ ေက်ာင္မ်ား၊စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊သုေတသနဓါတ္ခြဲခန္မ်ား ပါ၀င္ေသာကြန္ယက္ေပါင္း ၂၃ ခုကိုခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ ၿဖစ္လာသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကြန္ယက္အသုံးၿပဳသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖလွယ္ဖုိ႔ၿဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ မလုပ္ခဲ့ၾက။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအဆုံးတြင္္ APRANET သည္ ကြန္ယက္ေပါင္း ၂၀၀ စုဖြဲ႔ပါ၀င္ေနေသာ ကြန္ယက္ၾကီးတစ္ခုၿဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိဳဂမ္မာတစ္ဦးၿဖစ္ေသာ Ray Tomlinson ပထမဆုံး အီးေမးလ္ ဟုေခၚဆုိသည့္ ကြန္ယက္သတင္းဆက္သြယ္မွဳတစ္ခုကို အစၿပဳလိုက္သည္။ ယခုေခတ္ အင္တာနက္သုံးတက္သူတုိင္း အီးေမးလ္၏ သေကၤတ "@" ႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီးသားၿဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိသေကၤတကုိ ထုိစဥ္ Ray Tomlinsonသည္ အီးေမးလ္အသုံးၿပဳသူ၏နာမည္ႏွင့္ အသုံးၿပဳသည့္ ကြန္ၿပဳတာနာမည္ကြဲၿပားေစရန္သုံးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေနာက္ ငါးႏွစ္အၾကာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အီးေမးလ္တြင္ ထပ္ဆင့္ေပးပို႔ၿခင္း(Forward) ႏွင့္ အေၾကာင္းၿပန္ၿခင္း(Reply) မ်ားကုိပါၿပဳလုပ္လာႏိုင္ၿပီၿဖစ္သည္။ အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုကို University of Southern California မွာ ပရိဳဂမ္မာတစ္ဦးၿဖစ္သူ John Vittal ကတီထြင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အင္တာနက္ကြန္ယက္နည္းပညာသည္ မွန္မွန္ပင္တုိးတက္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ PC modem, ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ Bulletin Board System (BBS) , ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ internet-based discussion system ၿဖစ္ေသာ Usnet စသည္တုိ႔သည္ အင္တာနက္နည္းပညာ၏ အကိုင္းအခက္မ်ားအၿဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္တုိးတက္မွဳတစ္ခု။ ယခုေခတ္ အင္တာနက္အသုံးၿပဳသူတုိင္း အသုံးၿပဳေနၾကသည့္ emoticon။ လူအမ်ားစုသည္ တီထြင္သူ Kevin MacKenzie ကုိ အမွတ္ေပးၾကသည္။ အမွတ္တကယ္အမွတ္ေပးသင့္သူမွာ Scott Fahlman ဆုိေသာ ကြန္ပ်ဳတာသိပၸံပညာရွင္ၿဖစ္သည္။ Scott Fahlman က Kevin MacKenzie တီထြင္ခဲ့သည့္ -) အစား :-) ကုိ သူ၏အီးေမးလ္မ်ားေနာက္တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးၿပဳလိုက္ၿခင္းၿဖင့္ emoticon ကုိ တေခတ္ဆန္းေစခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

နည္းပညာတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ကြန္ယက္မ်ားသည္လည္းတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ကြန္ယက္မ်ားပြားမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အသုံၿပဳသူမ်ားသည္လည္း ကြန္ယက္နာမည္မ်ားမွတ္ရန္ အခက္အခဲၾကဳံေတြလာခဲ့သည္။ Domain Name System (DNS) ေပၚထြက္လာၿခင္းက ထုိအခက္အခဲကုိ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေၿပလည္ေစခဲ့သည္။ DNS ၿဖင့္ ကြန္ယက္မ်ားကုိ နံပါတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္သားေနရာမွ နာမည္မ်ားအၿဖစ္အလြယ္တကူမွတ္သားႏိုင္ခဲ့သည္။ တကယ္တြင္ အင္တာနက္ကုိ အမ်ားၿပည္သူမ်ားစတင္အသုံးၿပဳခြင့္ရသည္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္မွၿဖစ္သည္။ ပထမဆုံးအသုံးၿပဳခြင့္ရခဲ့သည့္ ကုပၼဏီမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ The Corporation for National Research။ CNR သည္ Federal Networking Council ၏ခြင့္ၿပဳခ်က္ႏွင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရးကုပၼဏီတစ္ခုၿဖစ္ေသာ MCI ႏွင့္ အၿပန္အလွန္္အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ဤအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ IRC(Internet Relay Chat) သည္လည္း ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ IRC သည္ပထမဆုံး ယခုေခတ္အသုံးၿပဳေနေသာ real-time chat system ၏မူလပထမပင္ၿဖစ္သည္။

အေကာင္းမ်ားခ်ည္းမဟုတ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထဆုံးေသာ အင္တာနက္တိုက္ခိုက္မွဳၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Massachusetts Institute of Technology(MIT) မွ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးၿဖစ္သူ Robert Tappan Morris ၏ "The Morris Worm" ဟုအမည္ရ ပရိဳဂရမ္သည္ ထုိစဥ္အခ်ိန္က အင္တာနက္ကုိ ၾကီးစြားေသာအေႏွာင့္အယွက္ၿဖစ္ေစခဲ့သည္။ (Robert Tappan Morris ၏ အမွဳသြားအမွဳလာကို ဒီလဒ့္ အတိုင္းသြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ )

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးၿဖစ္သူ ရဴပေဗဒပညာရွင္၊ကြန္ပ်ဳတာသိပၸံရွင္၊ MIT မွပါေမာကၡတစ္ဦး ၿဖစ္ေသာim Berners-Lee သည္ World Web Web (www) အတြက္ proposal စတင္ၿပင္ဆင္ေနခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။ (ဤေနရာတြင္ www ႏွင့္ Internet ကုိမမွားေစလုိ။ အင္တာနက္ဆုိသည္မွာ ကြန္ပ်ဳတာအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကြန္ယက္ သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ယက္အစုအေ၀းတစ္ခုနွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ထားၿခင္းကိုဆိုသည္။ www ဆုိသည္မွာ ၄င္းအင္တာနက္ေပၚတြင္ ပုံ၊စာ ႏွင့္အၿခားေသာ mutimedia မ်ားကို ၾကည့္ရွဳရန္ ( ၀ါ ) ေ၀မ်ွရန္ၿဖစ္သည္။ www ကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္အသုံးၿပဳရန္ web browser ဟုေခၚေသာ ကြန္ပ်ဳတာ application လုိအပ္သည္။ )

အင္တာပရိုင္းမိတ္( ၂ ) ကိုးကား References

Norberg, O'Neill, Transforming Computer Technology

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
No tags yet.
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page